Urlop wychowawczy jest wspaniałym rozwiązaniem dla rodziców, którzy czują, że to jeszcze nie czas na żłobek czy przedszkole dla dziecka. Którzy nie mają dostępnej babci czy niani. Spędzenie pierwszych kilku lat życia z dzieckiem jest czymś bezcennym. Jest to czas, który ucieknie szybciej niż myślimy. Należy pamiętać, że urlop wychowawczy jest bezpłatny, zatem trzeba rozważyć również finansowe aspekty tej decyzji.

Kilka istotnych informacji o urlopie wychowawczym.

Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy. Do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia. Przysługuje Ci 36 miesięcy urlopu wychowawczego, z czego 1 miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica. Od tej reguły są wyjątki jeśli drugi z rodziców:

  • nie żyje
  • nie przysługuje mu władza rodzicielska,
  • został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • uległa ona wobec niego ograniczeniu lub zawieszeniu.

Jeśli rodzice zdecydują się na urlop wychowawczy na dziecko w tym samym czasie, wynosi on wówczas 18 miesięcy.

Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika.

Należy go złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Do wniosku dołącza się dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. 2015 poz. 2243).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150002243

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Należy złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  1. udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
  2. obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

About Author

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Baner zgody na pliki cookie od Real Cookie Banner