Regulamin

obowiązuje od dnia 19.07.2023.

 Regulamin serwisu nianiaidom.pl

obowiązuje od 19.07.2023.

 

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu nianiaidom.pl a w szczególności zasady dodawania ogłoszeń jaki i zasady komunikacji z ogłoszeniodawcami.

 

Korzystanie z serwisu nianiaidom.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Serwis www.nianiaidom.pl (dalej jako Serwis), prowadzony jest przez NANTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybnej, adres: ul. Źródlana 9, Rybna 32-061 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, pod numerem KRS: 0001003300, NIP: 9442279587, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 złotych (dalej jako Administrator).

 

Słowniczek

Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Użytkownika dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym w Serwisie oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.nianiaidom.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Użytkownik Biznesowy – Użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a osobą niebędącą Użytkownikiem a dotycząca Ogłoszenia,

Konto – funkcjonalność Serwisu zawierająca zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie.

Kategoria – kategoria tematyczna (np. Opieka nad dziećmi lub Pomoc domowa), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.

Ogłoszenie – propozycja świadczenia usług/pracy lub zaproszenie do składania oferta świadczenia usług/ pracy sporządzona przez Użytkownika oraz opublikowana w Serwisie i przyporządkowana do Kategorii.

Ogłoszeniodawca –  Użytkownik zamieszczający swoje Ogłoszenie w Serwisie.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu a w szczególności umieszczania Ogłoszeń, zakładania Konta oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem, a Administratorem, oraz
  2. posiadanie ukończonych 18 lat

oraz

  1. spełnienie następujących wymagań technicznych:

                                                    i.     dostęp do sieci Internet,

                                                   ii.     zainstalowanie w Systemie przeglądarki marki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera lub Safari albo przeglądarki kompatybilnej,

                                                 iii.     INNE WYMOGI TECHNICZNE,

 1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków albo nie spełnia wymagań technicznych, korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.

4.      Przeglądanie ogłoszeń dostępnych w Serwisie nie wymaga rejestracji. Dodanie Ogłoszenia lub kontakt z Ogłoszeniodawcą  (uzyskanie danych  kontaktowych Ogłoszeniodawcy) wymaga założenia Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 1. Serwis stanowi własność Administratora
 2. Użytkownik korzystając z Ogłoszeń oraz innych informacji zamieszczonych w Serwisie robi to na własną odpowiedzialność.
 3. Administrator zastrzega, iż zawarte w Serwisie Dane stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. w Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych ustawach. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej lub w formie dalszego przekazywania danych za pomocą środków porozumiewania na odległość), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez Użytkowników do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności za możliwość korzystania z Serwisu lub z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności Ogłoszeń. W przypadku wprowadzenia odpłatności, Administrator dokona zmiany Regulaminu oraz poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości email za 14 dniowym wyprzedzeniem.  Usługi płatne będą wyraźnie oznaczone, zaś Użytkownik  przed skorzystaniem z nich będzie informowany o obowiązku zapłaty.

9.      Administrator nie jest stroną Transakcji. Do Transakcji zawartych pomiędzy Konsumentami, tj. osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami nie znajdą zastosowania przepisy o prawach konsumenta.

 1. Administrator dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu, jednak nie zawsze może to być możliwe. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Administrator jest uprawniony do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu. Administrator nie odpowiada za przerwy w działaniu Serwisu z przyczyn od niego niezależnych lub przerwy techniczne lub funkcjonalne.
 2. Użytkownicy komunikujący się z innymi Użytkownikami poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie przyjmują do wiadomości, że konwersacje te nie są prywatne a ich treść może być zbierana przez Administratora. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że Administrator ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w Serwisie w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania Serwisu.  

 

§ 2

Rejestracja i logowanie

1.      Korzystanie z Serwisu w celu przeglądania ograniczonych treści, w szczególności ograniczonej treści Ogłoszeń nie wymaga rejestracji.

2.      W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Użytkownik powinien dokonać rejestracji w Serwisie oraz dokonać opłaty jeśli taka jest wymagana.

3.      Użytkownik może założyć wyłączenie jedno Konto w Serwisie. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazania lub udostępniania w celu skorzystania Konta osobom trzecim. Przeniesienie uprawnień do Konta na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Administratora.

4.      Użytkownik dokonując rejestracji obowiązany jest podać prawdziwe informacje oraz powinien je aktualizować na bieżąco w przypadku zmiany.

5.      W celu rejestracji Użytkownik wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, wybrane przez siebie hasło składające się z ośmiu znaków, a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Serwisu. Po zarejestrowaniu się w serwisie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.[D1] 

 1. Warunkiem rejestracji jest złożenie przez Użytkownika oświadczenia o tym czy założenie Konta oraz publikacja Ogłoszeń następuje w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej czy działa jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.
 2. Użytkownik, który zarejestrował swoje konto może w każdym momencie usunąć swoje Konto z Serwisu wybierając odpowiednią dyspozycję w menu.

8.      W celu wyrejestrowania Konta z Serwisu należy po zalogowaniu się na Konto postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w zakładce „Moje konto”, „Wyrejestrowanie” albo wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@nianiaidom.pl z adresu podanego przez Użytkownika w zakładce „Moje konto” z prośbą o wyrejestrowanie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

9.      Rejestracja w Serwisie wymaga zapoznania się z regulaminem, co w procesie rejestracji Użytkownik potwierdza, zaznaczając okienko „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami”

10.  Logowanie do Serwisu odbywa się przy użyciu adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz hasła, o którym mowa w pkt 4. Dane podane przy rejestracji oraz hasło mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w zakładce „Twoje konto”, „Twoje dane”.

11.  Użytkownik powinien zachować w tajemnicy login (adresu e-mail) i hasła do swojego konta w Serwisie.

12.  Rejestracja Konta umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności:

a.      Przeglądania ofert w portalu wraz z dostępem do podanych przez użytkownika danych kontaktowych.

13.  Rejestrując Konto Użytkownik może podać następujące informacje:

a.      Imię, nazwisko lub nazwę użytkownika

b.      Nr telefonu

c.      Adres email

d.      Miejscowość

e.      Dane kontaktowe w mediach społecznościowych

f.       inne

14.  Podanie danych określonych w pkt 14 powyżej jest dobrowolne jednak może być niezbędne w celu korzystania z Serwisu a w szczególności w celu dodania Ogłoszenia w Serwisie. [D2] 

 

 

§ 5

Ogłoszenia

1.      Serwis umożliwia zamieszczanie, edycję, wyświetlanie, przeglądanie, wyszukiwanie Ogłoszeń a także reklam i innej zawartości online.

2.      Użytkownicy mogą używać oferowanych przez Serwis Usług do komunikacji i przeprowadzania Transakcji, jednak Serwis nie uczestniczy i nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy Użytkownikami.

3.      Użytkownik oświadcza że rozumie i akceptuje, że korzysta z Usług lub uczestniczy w Transakcjach na własne ryzyko.

4.      W celu dodania ogłoszenia Użytkownik obowiązany jest do podania co najmniej następujących informacji:

a.      Imię, nazwisko lub nazwa użytkownika

b.      Wiek

c.      Doświadczenie

d.      Wymiar pracy

e.      Posiadanie prawa jazdy

5.      W celu dodania ogłoszenia w Kategorii „Opieka nad dzieckiem” korzystne niezbędne jest podanie dodatkowo informacji w zakresie:

a.      Palenia papierosów

b.      Gotowania dla dziecka

c.      Liczby dzieci do opieki

d.      Prania i prasowania ubrań dziecka

6.      W celu dodania ogłoszenia w poszczególnych Kategorii „Pomoc domowa” niezbędne jest podanie dodatkowo informacji w zakresie:

a.      Zakresu pracy

 1. Ogłoszenie będzie widoczne w Serwisie przez 60 dni od dnia jego dodania. Po upływie ww. terminu Ogłoszenie przestaje być widoczne w Serwisie i powinno zostać dodane ponownie.
 2. Każdego Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania lub zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Serwisu, w tym w szczególności za zawartość i formę zamieszczanych treści. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści o charakterze bezprawnym lub naruszających § 3 pkt 5 Regulaminu poniżej, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który takie treści dostarcza.

9.      W Serwisie zabronione jest umieszczanie ogłoszeń[D3] :

1.    naruszających prawo,

2.    nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,

3.    zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,

4.    dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie lub treści erotyczne, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,

5.    oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,

6.    powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,

7.    promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie wiadomości,

8.    niezgodnych z polityką Serwisu i Administratora lub godzących w jego dobre imię.

6.      Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie oraz świadczenia pozostałych usług określonych w niniejszym Regulaminie, a także u partnerów Administratora, między innymi za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, a w tym do korzystania ze stworzonych opracowań. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Administrator nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom.

7.      W przypadku, gdy Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator jest uprawniony w szczególności do:

a. zmiany Kategorii Ogłoszenia;

b. zakończenia przed czasem lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu;

c. odmówienia publikacji Ogłoszenia

e. usunięcia z treści Ogłoszenia fragmentów lub elementów sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

8.      W braku odrębnych postanowień lub w przypadku braku odmiennej treści Ogłoszenia, Ogłoszenie należy rozumieć jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert.

 

§ 6

Transakcje

1. Administrator nie jest stroną Transakcji ani żadnych innych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy zawartej w ramach Transakcji.

2. Użytkownicy powinni zrealizować Transakcję na warunkach samodzielnie przez siebie ustalonych.

3. Konsument w przypadku Transakcji zawieranej z Użytkownikiem  Biznesowym jest uprawniony do odstąpienia od Transakcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia Transakcji.

4. W celu odstąpienia od Transakcji Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność usług oferowanych w ramach Ogłoszenia, zdolność Użytkownika do świadczenia Usługi, wypłacalność Użytkownika oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

3. Administrator ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają prawo lub postanowienia Regulaminu, Administrator jest uprawniony w szczególności do:

a. czasowego ograniczenia Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu lub Konta Użytkownika;

b. zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika.

5. Niezależnie od zastosowania przez Administratora postanowień pkt 4 powyżej, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora lub innych Użytkowników.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje, które zamieszcza w Serwisie oraz za oferowane w Ogłoszeniu usługi. Użytkownik akceptuje ponoszenie pełnej odpowiedzialności za oferowane usługi w Ogłoszeniu, a także za jego opis, zdjęcia i ewentualne zamieszczane materiały multimedialne, za wszelkie informacje zamieszczone w Ogłoszeniu i deklaracje składane Użytkownikom oraz za dokładność pozostałych podanych informacji. Ponadto Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Transakcje zawierane z innymi Użytkownikami i spory, które mogą z nich wyniknąć z wyjątkiem sporów spowodowanych niewywiązywaniem się przez Administratora z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku publikacji przez Użytkownika w Serwisie treści Ogłoszenia w szczególności  zdjęć, opisów lub innych publikacji  jak również zdjęć samego Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tych materiałów w ramach określonych Regulaminem, a wykorzystanie ich  w ramach Serwisu oraz przez Administratora nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni Administratora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym prawa osób trzecich korzystaniem materiałów w ramach Serwisu.

 

 § 8

Zasady reklamacji

1.               Administrator  prowadzi Biuro Obsługi Klienta w sprawach dotyczących Serwisu we własnym imieniu. Administrator nie uczestniczy w procesie reklamacji lub rozstrzygania sporu pomiędzy Użytkownikami.

2.               Biuro Obsługi Klienta rozpatruje sprawy dotyczące Serwisu zgłoszone przez Użytkownika, w tym skargi, wnioski oraz reklamacje.

3.               Biuro Obsługi Klienta rozpatruje zgłoszenia dokonane przez Użytkownika nieodpłatnie zgłoszone w formie:

1.      elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej  na adres biuro@nianiaidom.pl

4.               Zgłaszając reklamację Użytkownik powinien podać:

a)               powód reklamacji,

b)              dane Użytkownika (imię i nazwisko / nazwę użytkownika w serwisie, adres email),

c)               żądanie Użytkownika wraz z uzasadnieniem.

3.               Biuro Obsługi Klienta rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu prawidłowego zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.

4.               Biuro reklamacji odpowiada Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej na adres, z którego Użytkownik wysłał zgłoszenie reklamacji lub adres poczty elektronicznej podany w trakcie zgłoszenia elektronicznego.

§ 9

Newsletter

1.      Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w formie wiadomości elektronicznej („newsletter”) poprzez zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera” w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu, w zakładce [ ]

2.      W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 1, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację z linkiem aktywacyjnym subskrypcji newslettera.

3.      Klient może w każdym czasie zrezygnować z newslettera w zakładce „Konto”, „Newsletter” lub za pośrednictwem biura obsługi Klienta.

 

 

 

§ 11

Zmiany Regulaminu

1. Administrator jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Administratora określonych obowiązków przez organy władzy publicznej;

b. wprowadzenie nowych opłat lub zmiany cennika;

c. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

d. poprawa ochrony prywatności Użytkowników lub zmiany w polityce prywatności;

e. zapobieganie nadużyciom lub względy bezpieczeństwa;

i. zmiany technologiczne i funkcjonalne Serwisu;

j. zmiany w zakresie świadczonych usług lub wprowadzanie nowych usług;

k. zmiany redakcyjne Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora jednak nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu.

3.  Powiadomienie Użytkownika o zmianie Regulaminu następuje poprzez jego publikację na stronie www.nianiaidom.pl oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

4. Administrator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie wyżej wymienionego 14-dniowego okresu powiadomienia,

b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

5. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z Administratorem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Administratora Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy z Administratorem dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 14 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2.      Dane osobowe podane przez Użytkowników Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

3.      Serwis korzysta z plików cookies, w tym również z kodów remarketingowych zewnętrznych podmiotów. Kody te używane są do pobierania danych zawartych w plikach cookies i przekazywania ich podmiotom trzecim, w celu wyświetlania przez nich użytkownikom spersonalizowanej i dopasowanej do ich preferencji reklamy. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Serwis określone są w Polityce cookies stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu. Użytkownik w każdym czasie może wyłączyć obsługę plików cookies  w sposób wskazany w Polityce cookies.

4.      Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Spółką zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)

5.      Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

1)      zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (wnioskodawca może wnosić o umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu) do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, na mocy art. 36 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);

2)      zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikłego z umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

6.      Informacje na temat zasad i procedur tych postępowań są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.      Konsument może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (online dispute resolution, platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Załączniki:

1) formularz odstąpienia od umowy

2) polityka prywatności

3) polityka cookies